MOJA PONUKA SLUŽIEB

Autorizovaný bezpečnostný technik

Podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorizovaný bezpečnostný technik vykonáva...

viac

Koordinátor BOZP na stavenisku

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na stavenisku je definovaný v § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti...

viac

Špecialista požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom...

viac

Technik požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika...

viac

Školenia BOZP a PO zamestnancov

Podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu organizovať...

viac

Kontrola PHP a hadicových zariadení

Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnická a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov...

viac