ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY

Špecialista požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
  • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  • spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Špecialista požiarnej ochrany je povinný osvedčovať pravosť písomností, ktoré vyhotovil pri vykonávaní činností podľa § 9 ods. 3 zákona 314/2001 Z. z. odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.