TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Technik požiarnej ochrany

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.