KONTROLA PHP A HADICOVÝCH ZARIADENÍ

Kontrola PHP

Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnická a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca. 

Vykonávam kontrolu prenosných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky hasiace prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky podľa Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. sú označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie .

Kontrola hadicových zariadení

Taktiež vykonávam kontrolu hadicových zariadení na hasenie požiarov.

Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na 

a)hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

1. hadicový navijak s ručným ovládaním1a. z navijaka s prívodom vody stredom,1b. z ručne ovládaného prítokového ventilu,1c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,1d. z uzatvárateľnej prúdnice,1e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

2. hadicový navijak s automatickým ovládaním2a. z navijaka s prívodom vody stredom,2b. z automaticky ovládaného prítokového ventilu,2c. z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m,2d. z uzatvárateľnej prúdnice,2e. tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice,

b)nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

1. skriňa alebo ochranný kryt,

2. hadicové uloženie,

3. ručné ovládanie prítokového ventilu,4. plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m,5. uzatvárateľná prúdnica. 

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom nižšie v odseku  písm. c) až i).

a)realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,

b)funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

c)funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,

d)voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,

e)vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,

f)prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,

g)označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

h)pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,

i)množstvo vody v nádrži,

j)nepriepustnosť nádrže.