KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENISKU

Koordinátor BOZP na stavenisku

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na stavenisku je definovaný v § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Zmyslom Koordinátora BOZP na stavenisku je vzájomná koordinácia všetkých účastníkov výstavby, ktorej cieľom je eliminácia potencionálnych rizík vznikajúcich pri výstavbe.

Koordinátor má za cieľ vyhľadávať rizika pri prací všetkých aktuálnych zhotoviteľov a vzájomne informovať dotknutých zhotoviteľov o možnostiach dopadu cudzích rizík na ich činnosť.Koordinátor taktiež zaisťuje minimalizáciu ohrozenia zdravia tretích osôb v rámci stavby (napr. verejnosť pohybujúca sa v blízkosti stavby).Koordinátor BOZP NIEJE osoba odborne spôsobilá v prevencií rizík ani jedného zo zhotoviteľov a nemá tak nahradzovať výkon "klasického bezpečáka" každého zhotoviteľa.

Koordinátora BOZP musí zabezpečiť a vymenovať stavebník (investor stavby), nie generálny zhotoviteľ.