AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

Autorizovaný bezpečnostný technik

Podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorizovaný bezpečnostný technik vykonáva

Poradenstvo

 • operatívne riešenie bezpečnostnej situácie, 24 hodinový servis
 • pravidelné predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách vedeniu spoločnosti

Vzdelávanie v rozsahu:

 • Vstupné školenia zamestnancov
 • Vstupné školenia vedúcich zamestnancov
 • Opakované školenia zamestnancov (Periodické školenia zamestnancov)
 • Opakované školenia vedúcich zamestnancov (Periodické školenia vedúcich zamestnancov)
 • Školenia osôb, ktoré sa s vedomím organizácie zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch (školenia cudzích osôb)
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
 • Špecifické školenia bezpečnosti práce zamerané na úzko ohraničené špecifické činnosti podľa požiadaviek klientov (napr. školenie "ručná manipulácia s bremenami", alebo "školenie referentských vodičov",...)

Vyhotovenie dokumentácie bezpečnosti práce, vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné vnútropodnikové smernice):

 • Štatút bezpečnosti práce (povinnosti zamestnávateľov, povinnosti zamestnancov)
 • Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík
 • Traumatologický plán, obsah lekárničky prvej pomoci
 • Poplachové smernice pre prípad úrazu
 • Základný pokyn kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápojov a iných - omamných látok na pracovisko
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorá ustanovuje niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
 • Smernica na kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápojov a iných omamných látok na pracovisko
 • Smernica pre minimálne bezpečnostné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti
 • Minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisko
 • Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov - pomôcok (OOPP) a zoznam prideľovaných OOPP
 • Smernica o pracovných úrazoch, evidencii úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí
 • Smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • iné prevádzkové poriadky

Ďalej

 • Koncepcia politiky bezpečnosti práce
 • Programy realizácie koncepcie politiky bezpečnosti práce pre jednotlivé roky
 • Vyhodnotenie programu realizácie koncepcie politiky BP

Kontrolná činnosť:

 • Periodické kontroly pracovísk (z hľadiska bezpečnosti práce)
 • Previerka bezpečnosti práce

Pracovné úrazy a iné neželané udalosti - predchádzanie a riešenie

 • Predchádzanie pracovným úrazom, prevádzkovým nehodám (haváriám) a chorobám z povolania
 • Šetrenie a riešenie pracovných úrazov, odškodnenie pracovných úrazov,
 • Účasť autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní závažného pracovného úrazu

Účasť na kontrolách, komunikácia s orgánmi štátnej správy, s orgánmi prevencie a dozoru

 • Účasť pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy, s orgánmi prevencie a dozoru